Pieter Cox

Project Akkervogels

 

Overzicht

Intro
Werkzaamheden
Waarnemingen bij de akkers op de Riebos tot 2009
Akkervogeltelling januari 2015
Interessante links rond akkervogels

 

 

Intro

Voor onze akkervogels is het vijf voor twaalf, het is niet de bedoeling hier de cijfers van de achteruitgang nog eens in het lang en breed te publiceren maar toch......!!

Geelgors:
Achteruitgang van maar liefst 80% in Vlaanderen in 30 jaar!
Oorzaken:
- verdwijnen van zadenrijke graanstoppels (wintervoedsel)
- verdwijnen van kleine landschapselementen (broedhabitat)
Veldleeuwerik:
Achteruitgang van maar liefst 95% in Vlaanderen in 30 Jaar!
Oorzaken:
- gebrek aan wintervoedsel.
- te snel dichtgroeien van grasland en graan maakt het gewas ontoegankelijk
- mais is ongeschikt.
- verdwijnen van open landschap.

Op het symposium "Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden" in Leuven op 2/12/2006 werd dit met aantallen in het ROOD duidelijk gemaakt, ook onze buurlanden delen in deze malaise. Maar gelukkig komen er steeds meer mensen die het voor onze akkervogels opnemen, dit werd ook duidelijk op het symposium, getuige het prachtig verhaal van Ben Koks over Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief in Noord-Nederland. Ook in Engeland en in België waar vooral in West-Vlaanderen maar ook elders projecten worden opgestart om de akkervogels te beschermen groeit het besef dat als we niet snel reageren de meeste van onze akkervogels zullen verdwijnen.
Vooral door het werk van conservator A.Geypen is er op het reservaat de Riebos ook een project ”Akkervogels” opgestart en worden er twee akkers bewerkt. Deze akkers worden ingezaaid met graansoorten typisch voor de Kempen en worden niet geoogst zodat overwinterende akkervogels zich tegoed kunnen doen aan het graan dat zich nog op de akkers bevind.
De akker het meeste zuidelijk gelegen in een landbouwzone is 3ha groot en wordt ingezaaid met een rotatiesysteem. Er was geen struweel of haag aanwezig voor bescherming of rustplaats van de vogels langs deze akker maar ondertussen is dit aangeplant. De tweede akker ligt op het hoger gedeelte van ons reservaat en ligt langs de zuidkant van een haag bestaande uit vooral inlandse Eik, Berk en Sporkehout.
Door de jarenlange monitoring van het aantal broedparen Geelgors in het noorden van Lommel zijn ook de broedparen van de Riebos en het vlakbij gelegen heidegebied Blekerheide bekend. We zullen dit project verder opvolgen door regelmatig de aanwezige akkervogels in de winter te tellen en de broedvogeltellingen verder uit te breiden naar alle akkervogels op dit gebied en zijn omgeving.
Zie: Geelgors onderzoek.

 

Werkzaamheden

13/08/2012
De graanakker op de Riebos die 2 jaar geleden is ingezaaid en die in het najaar ingezaaid zal worden met wintergraan moet eerst onderhanden worden genomen. De witte reesida en kwee zijn weelderig gegroeid, nu is het ideaal weer (30°) om de grond los te werken en deze planten een serieuze tik te geven . Tijdens de eerste keer dat er gefreesd werd ontdekte Dré ook wroetsporen van wilde varkens.

Stand van zaken 8/12/2009
De ingezaaide akker heeft door omstandigheden waar vooral droogte een rol speelde niet het gewenste resultaat gegeven, ook de akkers die braak zijn blijven liggen geven niet voldoende onkruidzaden. Dit alles heeft tot gevolg dat vooral de overwinterende gorzen het laten afweten en niet aanwezig zijn op de Riebos. Een nieuwe akker is ingezaaid met wintergraan maar het resultaat hiervan is voor volgende winter, daarom is het nodig het tekort aan zaden te overbruggen.
Dit overbruggen wat dan bijvoederen zal zijn is iets wat de mensen die hier al jaren mee bezig zijn aanbevelen. Daarom willen we met de koude die op komst is zaden en graan bijvoederen op de twee akkers.

Bewerken en ingezaaid perceel.

Inzaaien akker 28/05/2009
Deakkers werden vandaag ingezaaid zodat we deze winter de akkervogels kunnen verwelkomen. We zullen volgende winter het resultaat opvolgen, aan deze heren zal het niet liggen, prachtig werk zoals je kan zien!

 

Waarnemingen bij de akkers op de Riebos tot 2009

Waarnemingen bij de akkers op de Riebos:

29/12/2009
Voor het eerst bijgevoederd na de sneeuwval(sneeuw bijna volledig verdwenen). In het natuurgebied geen zangvogel te bespeuren, maar in het westen langs fietspad een groep van minstens 300 vinkachtigen. Hierbij telde ik in de populieren 6 Geelgorzen maar het zijn er beslist meer.

17/12/2009
Controle bijvoederen, op noordelijke voederplaats was zaad verdwenen. Er waren op Riebos een 10tal vinken, 5x Groenling, 2x Graspieper en 1x Torenvalk aanwezig.

12/12/2009
Bijvoederen gestart

8/12/2009
3x Geelgors en 2x Veldleeuwerik langs Riebos op Nederlands grondgebied.
2x Geelgors, 18x Ringmus, 9x Groenling en 7x Graspieper, Grote Bonte Specht, Havik en Buizerd op Riebos.
T.Jansen

21/12/2008
Inventarisatie Riebos door L.Peeters en N.Venema gaf volgend resultaat:
164x Geelgors, 800x Vink, 190x Keep, 175x Kneu, 180x Groenling, 13x Barmsijs, 64x Graspieper, 700x Kievit, 1x ad ♂ Blauwe Kiekendief, Grote Zilverreiger, Torenvalk, 2x Buizerd, 2x Zwarte Specht.

19/12/2008
6x Geelgors M.Emmers

30/11/2008
12x Geelgors M.Emmers

17/11/2008
25x Geelgors M.Emmers

18/02/2008
Nog steeds een 40tal Geelgorzen aanwezig, verder veel vinkachtigen, ook Kneus en Sijzen, 1x Watersnip, 1x ringstaart Blauwe Kiekendief, 1x Torenvalk, 3x Blauwe Reiger, 100tal Kieviten en 1x♂ Roodborsttapuit.

8/02/2008
Aanwezig op de Riebos, 1x ringstaart en 1x ♂ Blauwe Kiekendief, 31 Geelgorzen in groep en nog enkele bij de vinkachtigen, +/- 200 vinkachtigen, 1x Graspieper, 2x Rietgors, 15x Holenduif, 30x Kneu, +/- 500 Kieviten, 1x Grote Bonte Specht, 1x Zwarte Specht en 1x♂Roodborsttapuit.


Geelgorzen (M.Bogaerts)

15/1/2008
De Geelgorzen waren met meer dan 200 aanwezig op twee lokaties. (ME)

14/1/2008
Op Riebos vandaag: 370x Kievit, +/- 150 Geelgors, 78x Kneu, +/- 170 Vinkachtigen (Vink,Groenling, Keep), 35x Holenduif, 3x Graspieper, 12x Rietgors, 6x BlauweReiger, 1x ♂ Roodborsttapuit, 1x Grote Lijster, 1x Buizerd, 1x Torenvalk, 1x ringstaart Blauwe Kiekendief. (TJ)

6/01/2008
Een uurtje posten bij de populieren gaf volgend resultaat:
250 Geelgorzen, 100tal Kneu, ringstaart Blauwe Kiekendief en Klapekster.(TJ)

5/01/2008
Vandaag op Riebos inventarisatie uitgevoerd door Lex Peeters en dit gaf volgend resultaat:
352x Geelgors (groepen van 85-237-30), 71x Veldleeuwerik, 3x Roodborsttapuit, 23x Groenling, 460x Vink, 40x Ringmus, 3x Kramsvogel, 24x Rietgors, 5x Graspieper, 210x Kneu, 1x Klapekster, 1x Blauwe Kiekendief (ringstaart), 1x ♀ Smelleken, 40x Goudplevier,18x Kievit, 6x Blauwe Reiger, 5x Buizerd, 1x Torenvalk, 1x ♂ Sperwer, 185 Holenduif en 3x Watersnip.

22/12/2007
Na een week vriesweer en afgelopen nacht -8 met rijm op de bomen en tegen de middag een lekker zonnetje gaf dit een grote aanwezigheid van zaadeters op de akkers van de Riebos : Vink, Keep, Groenling, Kneu, Rietgors, Geelgors, 2x Roodborsttapuit, 6x Blauwe Reiger, 1x ♂ Blauwe Kiekendief. Het was moeilijk schatten, op de akkers veel vogels en er arriveerden regelmatig nieuwe groepjes. Ik zag groepjes Geelgorzen (grootste groep 75 ex.), groepjes Kneu(grootste groep 50 ex.), groepen samengesteld met Vink, Keep en Groenling en veel Rietgorzen. Ook op de hoger gelegen en open akker een groep van+/- 80 Veldleeuweriken. (TJ)


Op deze akkers een feest voor zaadeters.

19/12/2007
225 Geelgorzen aanwezig.(LPE)

26/11/2007
60 x Kneu en 17 x Geelgors(ME,RB)

24/11/2007
Er werden 208 Geelgorzen geteld.(LPE)

19/02/2007
Op de akkers was er een groep van +/- 200 Vinkachtigen en enkele Geelgorzen, +/- 50 Veldleeuweriken en een 40tal Kneus aanwezig.(TJ)

24/12/2006
50 à 60 Veldleeuwerik en 40tal Vinkachtigen met daaronder: 5x Geelgors, Groenlingen, Rietgorzen en Botvinken.(TJ, ME, AG)

10/12/2006
100x Geelgors, 40x Rietgors, 20x Vinkachtigen en 50x Veldleeuwerik.(TJ,ME)

25/11/2006
36x Geelgors(TJ,ME)

 

Akkervogeltelling januari 2015

Op zondagnamiddag 11 januari 2015 voerden Lex P., Nico V., Herman P. en Pieter C. een zangvogeltelling uit. Vanwege de harde wind kon het volledige gebied niet grondig geïnspecteerd worden. Hierdoor is het aantal zangvogels onderteld, het betreft hier dus het minima.

In totaal werden er 200 Groenlingen, 75 Kneuen, 25 Vinken en 21 Geelgorzen geteld.
Overige waarnemingen in en rond de Riebos: Klapekster, Havik, Blauwe kiekendief, 2 Slechtvalken, 2 Torenvalken, verschiedene Buizerds, 25 Kieviten, Kramsvogels...

Hieronder een kaart waarop een overzicht van de telling is weergegeven, gevolgd door enkele bijhorende foto's.

Akkervogeltelling 2015 Pieter Cox

Riebos Pieter Cox

Groenlingen Riebos Pieter Cox

Groenlingen Riebos Pieter Cox

Groenlingen Riebos Pieter CoxTekst en foto's Pieter Cox

 

Interessante links rond akkervogels