Pieter Cox

Sprokkels

Overzicht

2015 LIFE + Together - december 2015
  Opvallend bezoek in de Vloeiweiden - juni 2015
  Toekomst van onze natuurgebieden op het spel - maart 2015
2014 Ooievaars - juni 2014
2013 Vuurgoudhaan - december 2013
2012 Vloeiweiden - december 2012
  Winter in Kattenbos - december 2012
  Interessant wetenschappelijk nieuws uit de Vloeiweiden
2011 Voorjaar in de Dommelvallei
  Lente in de Watering
2010 Winter in de Watering
2008 Gigantische gierzwaluwenkolonie brutaal vernield in Antwerpse Haven - juli 2008
2007 Trektellen - augustus 2007
  Vliegrecord
  Miljoenen vogels gered door Europees invoerverbod - januari 2007
2006 Sterrenschot
  Kerkuilen in Lommel
  VRT filmt in de Vloeiweiden

 

 

LIFE+ Together - december 2015

De Riebos en de Blekerhei zijn de overblijfselen van waardevolle heide terreinen. Die mooie stukjes heide worden nu met elkaar verbonden. Op onze heidetereinen komen nog soorten voor zoals de gladde slang, nachtzwaluw, boomleeuwerik, klokjesgentiaan, enz. Al die soorten zijn er echter sterk op achteruitgegaan of zelfs met uitsterven bedreigd, omdat hun leefgebied te klein is geworden of te versnipperd in het landschap voorkomt. Hierdoor komt hun voortbestaan op de lange termijn in het gedrang. Om de waardevolle heide- en landduinen te vrijwaren en de kans te geven uit te breiden, worden nu via het Life+ TOGETHER project dus grootschalige werken uitgevoerd. Hierdoor worden de bestaande heiderelicten vergroot en weer met elkaar verbonden.

De geplande acties omvatten:

  • Omvormen van 47 ha naaldbos naar heidehabitats. De eerste fase van deze werken zijn eind 2015 gestart met het rooien van de bomen.
  • Omvormen van 35 ha voormalige landbouwgrond naar heidehabitats en heischrale graslanden.
  • Omvormen homogenen naaldbossen naar meer natuurlijke gemengde bossen (inclusief bestrijding invasieve Amerikaanse vogelkers.
  • Installeren van begrazingsbeheer met schapen.
  • Zoneren van de toegankelijkheid.

Nu de kapwerken volop aan de gang zijn wordt de omvang van de Life + werken in Lommel zichtbaar. Was het al een tijd geleden dat je nog in de Blekerheide was dan is een bezoekje nu zeker een aanrader.

Neem zeker ook eens een kijkje op de website van dit project, de overzichtskaart en een filmpje van de werken.

OoievaarAlbertMertens

 

 

Opvallend bezoek in de Vloeiweiden - juni 2015

Natuurpunters hebben de voorbije jaren in De vloeiweiden in de watering van Lommel-Kolonie steeds op vele bezoekers, waaronder ook vrij belangrijke vooraanstaande personen, kunnen terugblikken. Hun vrij intensieve, jaarlijks terugkerende beheerwerken op authentieke wijze doorgevoerd, mogen op de sympathie en waardering van velen,waaronder ook de overheid, rekenen. Het bezoek dat ze deze week onaangekondigd tijdens het hooien kregen was zeker uitzonderlijk. Gedurende twee namiddagen streek deze week een prachtige ooievaar neer op een van de percelen waarop volop gehooid werd. De vogel was schijnbaar vertrouwd met landbouwmachines. Terwijl de tractor telkens op vrij korte afstand passeerde, bleef de ooievaar vrij rustig voedsel zoeken tussen het hooi. Waarschijnlijk muizen en andere kleine prooien die op het gemaaide hooiland nu weinig of geen dekking meer hebben om veilig onder te duiken.
A. Mertens

OoievaarAlbertMertens

OoievaarAlbertMertens

 

 

Toekomst van onze natuurgebieden op het spel - maart 2015

Voorstellen nieuw natuurbeleid zijn onaanvaardbaar

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Maar de plannen die nu voorliggen, betekenen de doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurgebieden en van het aankopen van lokale, kleinere gebieden door afdelingen en beheerteams. Natuurpunt verzet zich hier hevig tegen en rekent erop dat minister Schauvliege de voorstellen radicaal omgooit.

Vorig jaar keurde de Vlaamse regering een nieuw natuurdecreet goed. Daarin werden enkele basisprincipes grondig gewijzigd. Zo kunnen vanaf nu private grondbezitters, bosbouwers en landbouwers ook gemakkelijk gebruik maken van het subsidiesysteem voor aankoop en beheer van natuurgebieden. Maar er is meer.

Momenteel werkt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) deze basisprincipes concreet uit in zogenaamde uitvoeringsbesluiten. Het belangrijkste uitvoeringsbesluit gaat over de financiering van aankopen, de inrichting, het beheer en de openstelling van gebieden en over de bezoekerscentra. Het voorstel dat nu op tafel ligt, is onaanvaardbaar om een aantal redenen. Zo zal het oprichten van nieuwe natuurgebieden buiten de Europees aangeduide Speciale Beschermingszones zo goed als onmogelijk worden. Bovendien komt een hele resem natuurgebieden misschien niet langer in aanmerking voor erkenning als reservaat: gebieden kleiner dan 10 ha, gebieden die eigendom zijn van gemeenten of andere overheden en gebieden met als doel natuurtypes zoals soortenrijk grasland of hoogstamboomgaarden.

En het wordt nog erger. Reeds erkende gebieden die niet voldoen aan de nieuwe vereisten kunnen hun statuut als erkend natuurreservaat verliezen. Heeft een gebied geen erkenning meer dan krijgen we geen subsidies voor beheer, openstelling of aankopen. Bijvoorbeeld, de mooie soorten- en structuurrijke valleigraslanden met een boeket van koekoeksbloem, pinksterbloem en margriet zouden buiten het reservaatsysteem vallen.

Kort gezegd: het beheer, het voortbestaan en de uitbreiding van veel natuurgebieden staat op het spel. En dat terwijl het werk van afdelingen en beheerteams van Natuurpunt er net voor zorgt dat in heel bedreigde planten en dieren toch nog enige bescherming genieten. In het volgebouwde Vlaanderen zorgt ons werk ervoor dat mensen nog toegang hebben tot natuur dichtbij. We leggen wandelpaden aan, bouwen vogelkijkhutten of zorgen ervoor dat kinderen zich kunnen uitleven in een speelbos. Maar ook daarin dreigt het mes te worden gezet. In de huidige voorstellen worden ook die subsidies met 40% verminderd.

Natuurpunt vraagt dan ook dat deze voorstellen grondig en structureel bijgesteld worden voor de Vlaamse regering hierover een beslissing neemt. We rekenen erop dat Vlaams minister voor Natuur Joke Schauvliege de bescherming van de natuur en het belang van natuur dichtbij laat primeren. De komende maanden plannen we een aantal acties om de politiek onze bezorgdheden duidelijk te maken. Daarover volgt later meer. 

Klik HIER voor het volledig artikel op de website van Natuurpunt nationaal.

 

 

Ooievaars - 8 juni 2014

Langs de Kerkhovensesteenweg (tegenover Polypreen) in Lommel zaten er vanaf de vroege uurtjes 3 Ooievaars in een veld. Een landbouwer had dit veld gehooid en de Ooievaars kwamen kijken of ze hier nog wat eten konden meepikken. Denk hierbij aan o.a. muizen, mollen en grote insecten. Rond de middag hebben ze hun tocht verder gezet. Al thermiekend stegen ze serieus in hoogte...
P. Cox.

VuurgoudhaanPieterCox

 

 

Vuurgoudhaan 8 december 2013

Tijdens een wandeling op de Katterijen in Lommel kwam Pieter Cox 3 Vuurgoudhaantjes tegen. Een soort gelijkend op -het meer bekende- Goudhaantje en welke ongeveer evenveel weegt als een suikerklontje, namelijk rond de 5 gram.

VuurgoudhaanPieterCox

 

 

Vloeiweiden 2 december 2012

Tijdens de maandelijkse geleide wandeling kwam het herderinnetje een kleine demonstratie geven van schaapdrijven met een hond. De hond genoot er duidelijk van en had alleen maar oog voor de schapen en oor voor de bevelen van zijn baasje. De schapen zelf ondergingen de demonstratie zonder tekenen van stress en toonden voorbeeldig aan waarom we het schaap een kuddedier noemen. Na afloop kregen schaap, hond en herderinnetje een warm applaus op deze frisse zondagnamiddag. Aan het einde van de wandeling mochten we nog even een ree bewonderen, of zou het omgekeerd geweest zijn?
C. Vertommen.

VloeiweidenCarl1

VloeiweidenCarl2VloeiweidenCarl3

 

 

Winter in Kattenbos 11 december 2012 - C. Vertommen

KattenbosCarl1

KattenbosCarl2

KattenbosCarl3

 

 

Interessant wetenschappelijk nieuws uit de Vloeiweiden - 2012

Sedert september 2012 voeren 3 hogeschool studenten, die Eco and Wildlife studeren aan het Helicon Opleidingen in Geldermalsen en Toegepaste Biologie aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch, onder begeleiding van Dr. E .Hovius, stage-begeleider aan de NatuurWerkplaats Meerhoven (Eindhoven) een wetenschappelijk onderzoek in de Watering over het voorkomen van de verschillende soorten vlokreeften (Gammariden) in de wateringsloten. Zij hebben reeds zeer merkwaardige waarnemingen genoteerd, die nu verder onderzocht worden met uitgebreid terrein- en monsteronderzoek. Vooral de monsters uit de met helder gefiltreerd water gevulde ondersloten worden extra geanalyseerd.

wetenschap1Wetenschap2

Wetenschap3Wetenschap4

Wetenschap5Wetenschap6

 

 

Voorjaar in de Dommelvallei - J. Kerkhofs - 2011

DommelvaleiJef1

DommelvalleiJef2

DommelvalleiJef3

DommelvalleiJef4

 

 

Lente in de Watering - A. Mertens - 2011

WateringAlbert1

WateringAlbert2

WateringAlbert3

 

 

Winter in de Watering - A. Mertens - 2010

WinterAlbert1

WinterAlbert2

WinterAlbert3

WinterAlbert4

WinterAlbert5

WinterAlbert6

WinterAlbert7

WinterAlbert8

 

 

Gigantische gierzwaluwenkolonie brutaal vernield in Antwerpse Haven - 5 juli 2008

In de haven van Antwerpen is vrijdag 4 en zaterdag 5 juli 2008 een oude loods van de NV Wilmarsdonk gesloopt waarin meer dan 150 gierzwaluwbroedparen nestelden. De hele kolonie is vernield: 101 dode gierzwaluwen (Apus apus) werden vanonder het puin gehaald en een 70-tal overlevenden werd ter verzorging naar de Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren te Brasschaat en Kieldrecht gebracht. Daar worden ze door een grote groep vrijwillige medewerkers verzorgd en gevoederd. De werken werden zaterdag door de eigenaar stilgelegd na tussenkomst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid. Het agentschap stelde proces-verbaal op; gierzwaluwen zijn immers onvoorwaardelijk beschermde vogels via de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest. Ook hun eieren, jongen, pluimen en bewoonde of in aanbouw zijnde nesten genieten via dat KB bescherming. Vogelbescherming Vlaanderen tilt erg zwaar aan de feiten en besliste zich burgerlijke partij te stellen. De vereniging zal bij het Parket van Antwerpen klacht neerleggen tegen elke verantwoordelijke die tijdens het onderzoek bekend raakt.

 

 

Trektellen - 8 augustus 2007

Tijdens het trektellen op Maatheide werden we even overdonderd, een trein en niet zo een kleine, werd op enkele meters van ons tijdelijk geparkeerd.

Trektellen2007

 

 

Vliegrecord - 2007

De grauwe pijlstormvogel(Puffinus griseus) vliegt in nog geen jaar over de hele Stille Oceaan en maakt zo een reis van gemiddeld 65.000 km.
Van het broedgebied in Nieuw Zeeland vliegt de vogel naar gebieden voor de kusten van Alaska, Japan en Californië en terug.
De grauwe pijlstormvogels beschrijven tijdens hun trek een grote ´8´ over de Stille Oceaan waarbij ze profiteren van aanhoudende luchtstromen (zoals de passaat). Ze leggen per dag soms meer dan 900 kilometer af.

 

 

Miljoenen vogels gered door Europees invoerverbod - 11 januari 2007

Op donderdag 11 januari 2007 keurden de hoofddierenartsen van de EU-lidstaten een voorstel van de Europese Commissie goed die de invoer van in het wild gevangen vogels definitief verbiedt. Natuurpunt is verheugd over deze beslissing, die betekent dat jaarlijks ongeveer 2 miljoen bedreigde vogels niet in de huisdierhandel terecht komen en ook miljoenen vogels gered worden die tijdens de vangst en het vervoer sterven.

Europees invoerverbod

 

 

Sterrenschot - 2006

Als een reiger of een bunzing in het voorjaar vrouwtjes van kikkers of padden eten dan kunnen ze de eierstokken als deze al klaar zijn om kikkerdril af te zetten moeilijk verteren. In de maag gaat dit dan enorm zwellen en  wordt dan door de reiger of bunzing uitgebraakt. En dat noemt men dan een sterrenschot.
In het oude volksgeloof dacht men dat die geleiachtige klompen van de sterren kwamen, vandaar die naam.

Sterrenschot

 

 

Kerkuilen in Lommel - 2006

In Lommel werden twee uilenbakken zuiver gemaakt. Bij een bak wordt regelmatig een Kerkuil gezien maar de uilenbak is nog niet bezet, op de andere locatie werd de bak terug in orde gebracht zodat de Kerkuil die nestelde in de gewelven van de kerk zijn plaats terug kan innemen.

Kerkuil2006

Kerkuil2006

Kerkuil2006

 

 

VRT filmt in de Vloeiweiden - 2006

De VRT was met een filmploeg aanwezig in de vloeiweiden om met de bekende acteurs Herr Seele en B.Mertens te filmen voor Vlaanderen vakantieland. Zaterdag 8 april is de uitzending om 18h op één, dus kijken naar deze twee vedetten!

VRT1

VRT2

VRT3

VRT4