Pieter Cox

Ruitersbroek

Conservator

Carl Vertommen

CarlVertommen

 

 

Beschrijving

Het perceel is momenteel een populierenbos dat stilaan evolueert naar een elzenbroekbos. Ruitersbroek ligt tegen de Grote Nete aan en ligt tevens in een potentieel en effectief overstromingsgevoelig gebied. Naast bostype komen er open plekken voor in het gebied, waar kwelgebonden soorten als holpijp voorkomen.

Ruitersbroek_PieterCox

Situering Ruitersbroek

Ruitersbroek ligt ten oosten van de Kerkhovensesteenweg op de grens van Hechtel-Eksel en Lommel. Het gebied ligt tussen twee habitatrichtlijngebieden (‘Bovenloop van de Grote Nete’ en ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte beek, Bolisserbeek en Dommel’), tussen twee natuurreservaten ‘De Vennen’ in Balen en ‘Den Tip’ in Lommel en vlak langs het vogelrichtlijngebied ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’. Ruitersbroek is dus een zeer belangrijke verbinding tussen deze natuurgebieden en Europees beschermde zones.

De Grote Nete ter hoogte van het Ruitersbroek heeft een natuurlijk meanderpatroon en een rijke visfauna met 13 soorten waaronder Beekprik (Habitatrichtlijnsoort), Kopvoorn en Kwabaal. Het voorkomen van deze laatste soort is het resultaat van een herintroductiecampagne van het INBO. Het gebied zal belangrijk zijn om deze soorten te behouden en uitwisseling stroomopwaarts (natuurgebied de Veewei) en stroomafwaarts te stimuleren.

Daarnaast is de provincie Antwerpen bezig met een natuurinrichtingsproject, met onder andere een hermeandering van de Grote Nete, net stroomafwaarts van het Ruitersbroek en is het Agentschap voor Natuur en Bos plannen aan het smeden om de noordelijke rand van het militair domein, dit zijn de natte valleidelen aan de Grote Nete, ook in het protocol van Defensie mee op te nemen als natuurdoelstelling. En daarnaast zijn er plannen voor een Landinrichtingsproject rond de Grote Nete ter hoogte van het Ruitersbroek. Al deze initiatieven motiveren ons om in het tussenliggend gebied een natuur(verbindings)gebied te starten.

Ruitersbroek

 

Waarnemingen in dit reservaat: